kids at home kop

Kwaliteit en Toezicht

Kids@home is een gerenommeerd gastouderbureau. Wij vinden het belangrijk kinderen zich prettig en veilig voelen bij onze Kids@home gastouders. Daarom voldoen wij aan de strenge kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Op deze pagina vind je meer uitleg en verschillende documenten. Heb je vragen over dit onderwerp. Neem dan contact op.

RIJTJE LAARZEN bewerkt

Kwaliteitseisen gastouder

Gastouderopvang is een erkende vorm van kinderopvang. Daarom moet je als gastouder aan wettelijk vastgestelde eisen voldoen, voordat je kan worden geregistreerd in het LRK. Naast de wettelijke eisen hanteert Kids@home selectiecriteria.

Onze selectiecriteria voor gastouders: 

Algemeen

 • Je bent 21 jaar of ouder.
 • Je hebt een geldig EHBO diploma
 • Je hebt een geldig pedagogisch diploma.
 • Je overlegt een VOG, ook alle inwonende volwassen huisgenoten overleggen een VOG en een kopie van hun paspoort.
 • Je eigen kinderen staan niet onder toezicht.
 • Je bent tijdens de opvanguren goed telefonisch bereikbaar
 • Je hebt een aanvullende WA-verzekering.
 • Maakt je gebruik van een auto, dan heb je een inzittendenverzekering.

Persoonlijk

 • Je spreekt en verstaat de Nederlandse taal goed.
 • Je bent lichamelijk en geestelijk gezond.
 • Je hebt kennis over de ontwikkeling van kinderen, via diploma’s of relevante ervaring.
 • Je biedt continuïteit en stabiliteit in de opvang.
 • Je bent regelmatig en gedurende een jaar beschikbaar om kinderen op te vangen.
 • Je gezinsleden staan positief tegenover de opvang van een gastkind.
 • Je kan daadkrachtig handelen in geval van ziekte of een ongeval van het gastkind.
 • Je bent in staat om het eigen handelen te evalueren.

Motivatie

 • Je hebt plezier in de omgang met kinderen.
 • Je hebt een positieve houding tegenover gastouderopvang.
 • Je staat positief tegenover het gegeven dat kinderen door anderen worden opgevangen dan hun eigen ouders.

twee handenPedagogische Kwaliteiten

 • Je hebt het pedagogisch beleidsplan gelezen, onderkent het plan en handelt hiernaar.
 • Je staat positief tegenover de vier pedagogische doelstellingen, zoals uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan en kan deze in de praktijk brengen.
 • Je volgt de ontwikkeling van ieder kind en speelt in op wat het kind aangeeft.
 • Je hebt voldoende speelgoed/materiaal in huis om het kind uitdaging te bieden in zijn lichamelijke en cognitieve ontwikkeling.
 • Je hebt een vaste structuur in de dagindeling met spelregels, huisregels en gedragregels.

 Houding ten opzichte van de vraagouders

 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je bent in staat tot het maken en naleven van duidelijke afspraken met de vraagouder.
 • Je stelt de vraagouders regelmatig op de hoogte van de opvang en ontwikkeling van het gastkind.
 • Je hebt een open en flexibele instelling ten aanzien van andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën.
 • Je neemt de privacy in acht van gastkinderen en vraagouders.

Houding gastouder ten opzichte van het gastouderbureau

 • Je bent bereid tot samenwerking met het Kids@home
 • Je bent bereid tot het accepteren van advies en begeleiding.
 • Je bent bereid tot het evalueren van de risico- inventarisatie en het actieplan.
 • Je bent bereid tot het lezen van alle informatie die je vanuit Kids@home ontvangt.
 • Je bent bereid om deel te nemen aan aanvullende cursussen/bijeenkomsten.
 • Je bent bereid iedere maand de urenregistratie, digitaal, door te geven aan Kids@home.
 • Je bent verplicht om wijzigingen in de opvang(dagen), tijden en groepssamenstelling door te geven aan Kids@home.

Maximum aantal kinderen per gastouder

 • Hoeveel kinderen gastouders mogen opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. 
 • Een gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar gelijktijdig opvangen. Daarbij worden de eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.
 • Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar.
 • Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Ook weer inclusief eigen kinderen van die leeftijd.
 • Vriendjes of vriendinnetjes die tijdens de opvang aanwezig zijn, tellen hierbij ook mee. Hoeveel kinderen een gastouder in de praktijk op zal vangen is onder meer afhankelijk van de wensen van de gastouder en de beschikbare speel- en slaapruimte.

182690804 2610392475751079 3853841903073528869 n

De opvanglocatie

 • De woning waarin het kind wordt opgevangen, is kindvriendelijk ingericht, hygiënisch en veilig.
 • Er zijn binnen en buiten voldoende en veilige speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
 • Er is gelegenheid om veilig buiten te spelen.
 • Kinderen tot 1,5 jaar moeten een aparte slaapruimte hebben. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdcategorie.
 • Als je 3 of meer kinderen tegelijkertijd opvangt is er een achterwacht, die in het geval van calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.
 • In de woning waar de opvang van kinderen plaatsvindt mag nooit gerookt worden.
 • Je mag de gastkinderen niet alleen laten, ook mag het toezicht niet aan anderen worden overgelaten.
 • Je laat de kinderen nooit alleen met de huisdieren.
 • Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders en andere veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals traphekjes en stopcontactbeveiligers

Oudercommissie

De oudercommissie van Kids@home bestaat uit 4 leden en komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Het doel is kinderen en ouders te vertegenwoordigen en het behartigen van hun belangen met betrekking tot verschillende onderwerpen. Daarnaast zijn zij een belangrijke sparringpartner Kids@home.

De bevoegdheden van oudercommissie:

 • gevraagd en ongevraagd verzwaard advies uit te brengen
 • bevoegd advies uit te brengen
 • informatierecht

Lees hier meer over onze oudercommissie

Gastoudercommissie

Omdat Kids@home het belangrijk vindt dat haar gastouders mee kunnen denken over activiteiten, bijscholing en thema-avonden, is er sinds eind 2017 een actieve en betrokken gastoudercommissie. 

De gastoudercommissie komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Ook brengt deze commissie 1 x per kwartaal een nieuwskrantje uit: News@home. Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Kassiersfunctie

Gastouderbureaus zijn verplicht om de kassiersfunctie uit te voeren. Dit betekent dat de betaling van een ouder aan een gastouder plaatsvindt via het gastouderbureau. Ouders mogen niet rechtstreeks aan gastouders betalen en kinderopvangtoeslag mag niet rechtstreeks aan gastouders worden overgemaakt.
Het geld dat een ouder aan het gastouderbureau betaalt en dat bestemd is voor de gastouder moet binnen vijf kalenderdagen worden doorgestort aan de gastouder. In de Wet op het Financieel Toezicht is bepaald dat ontvangen gelden vijf kalenderdagen na ontvangst doorgestort moet worden. Gastouderbureaus zijn verplicht zich te houden aan de richtlijnen van de Wet op het Financieel Toezicht. De Nederlandsche Bank houdt toezicht op de naleving van deze norm.
bron: www.rijksoverheid.nl

Kassiersfunctie Kids@home
De betalingen van de gastoudervergoeding verlopen binnen Kids@home via Stichting Kids@home. Kids@home incasseert de gedeclareerde uren bij de vraagouders en stort deze binnen 5 kalenderdagen door aan de gastouder. De Stichting Kids@home beheert een aparte rekening en staat onder toezicht van een notaris.

Klachtenregeling Kids@home

In het klachtenreglement van Kids@home is vermeld hoe wij omgaan met klachten en binnen welke termijn klachten worden behandeld.

Klik hier om naar klachtenprocedure te gaan

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Om de kwaliteit van de gastouderopvang te waarborgen wil de overheid dat gesubsidieerde gastouderopvang alleen wordt uitgevoerd door erkende gastouders. Erkende gastouders zijn officieel in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) opgenomen. Het register is belangrijk: het zegt namelijk iets over de kwaliteit van alle geregistreerde gastouders. Wanneer een gastouder niet in het Landelijk Register staat, hebben de ouders geen recht op kinderopvangtoeslag.

GGD Rapporten

Een toezichthouder kinderopvang (GGD) beoordeelt voordat een gastouder mag starten of een gastouder en gastouderopvanglocatie voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er worden verschillende domeinen onderzocht, waaronder pedagogische kwaliteit, de veiligheid van de locatie en de kennis van protocollen waar een organisatie mee werkt.

Naast dat de gastouder wordt beoordeelt, wordt ook Kids@home bezocht door een toezichthouder van de GGD.

De rapporten van de inspecties worden verzonden aan het kindercentrum, het gastouderbureau, de peuterspeelzaal en de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving. De rapporten zijn openbaar. In het landelijke LRKP register (landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen) treft u een overzicht van de rapporten aan. Ook op de pagina van de gastouder treft u de meest recente inspectierapporten aan.

Gastouderopvang bemiddeld door Kids@home | Landelijkregisterkinderopvang.nl

Brancheorganisatie Kinderopvang

Kids@home is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. De organisatie heeft 1.100 leden die gezamenlijk staan voor 80% van de omzet in de branche.

brancheorganisatie

Belangenbehartiging, informatievoorziening en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring zijn de belangrijkste doelstellingen van Brancheorganisatie

KNGO

logo kngoDaarnaast is Kids@home aangesloten bij  het Kennisnetwerk gastouderopvang (KNGO). Het KNGO is een onafhankelijk initiatief gespecialiseerd in de sector gastouderopvang als onderdeel van kinderopvang. Kids@home is KNGO gecertificeerd. 

Door middel van het bijwonen van scholingsdagen en intervisiemomenten zorgen we ervoor dat we bijgeschoold blijven en op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de gastouderouderopvang.

Het KNGO heeft drie doelen: 

 1. Het vergroten van de pedagogische kwaliteit
 2. Professionalisering door beter ondernemerschap
 3. Meer transparantie in de gastouderopvang 

Ander belangrijke documenten 


Protocollen


De Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling

Contact

Jolanda Bergman
Vossenholen 7
5294 NH Gemonde
073-5517349 / 06-10109720
info@kids-at-home.net
Volg ons op Facebook!

hoofden groot oranje

Openingstijden

De gastouders bepalen zelf hun openingstijden. Veel gastouders zijn ook flexibel beschikbaar. Dit is de zien aan het label "Flexibele gastouder".

GGD Inspectie

Wij worden getoetst door de GGD. Bekijk het verslag hier.

Beer Kiki

Beer Kiki staat voor Kansen in Kinderen. Een uniek ontwikkeling stimuleringsprogramma speciaal ontwikkelt voor de gastouderopvang. Veel van onze gastouders werken met Beer Kiki, je kunt dit zien aan de stempel "Beer Kiki Gastouder"